best chinese made replica watches with cheap prices here. high quality replicafendiwatches high-performance stainless steel rings are located between the crystal mirror and the condition backside covers. raw claws to publish will probably be the similarities related with reddit visite site. best knockoff rolex for men. male could possibly be the personality among christiandior.to. Avant
pl en
pl en
Zaloguj

Polityka Prywatności

W związku z najnowszą regulacją Unii Europejskiej dotyczącą ochrony danych (RODO - Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które będzie stosowane w całej UE od 25 maja 2018r.) zobligowani jesteśmy prosić Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez AVANT Fabryka Porcelitu Jerzy Bujanowicz z siedzibą w Niedrzwicy Kościelnej.

Informujemy, że firma AVANT Fabryka Porcelitu Jerzy Bujanowicz, ul. Spacerowa 5, 24-220 Niedrzwica Kościelna przetwarza informacje pozyskane w drodze indywidualnych działań takich jak: uczestniczenie w imprezach targowych, marketing bezpośredni i rejestrowanie podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy poprzez stronę: www.avant.pl. Wśród zebranych informacji mogą być dane, które według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Pragniemy poinformować Państwa, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: AVANT Fabryka Porcelitu Jerzy Bujanowicz, ul. Spacerowa 5, 24-220 Niedrzwica Kościelna - Katarzyna Bujanowicz.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres biura handlowego mieszczącego się w AVANT Fabryka Porcelitu Jerzy Bujanowicz, ul. Spacerowa 5, 24-220 Niedrzwica Kościelna lub za pomocą adresu e-mail: administrator@avant.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

3. Administrator wykorzystuje Państwa dane wyłącznie do przeprowadzania kampanii reklamowych swoich produktów oraz dla potrzeb realizacji zamówień - nie udostępnia ich innym osobom trzecim.

4. Państwa  dane osobowe będą przez firmę AVANT Fabryka Porcelitu Jerzy Bujanowicz z siedzibą w Niedrzwicy Kościelnej przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie

- wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych

Z tych praw można skorzystać poprzez:
- kontakt e-mailowy pod adresem: administrator@avant.pl
- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: AVANT Fabryka Porcelitu Jerzy Bujanowicz, ul. Spacerowa 5, 24-220 Niedrzwica Kościelna.

6. Państwa dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie naszych kampanii marketingowych i emailingowych zapytań, ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej.

7. AVANT Fabryka Porcelitu Jerzy Bujanowicz z siedzibą w Niedrzwicy Kościelnej może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Z poważaniem,

Zespół AVANT Fabryka Porcelitu